ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์. 088 259 2136 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 6/11/2563
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
934
เดือนที่แล้ว
1,025
ปีนี้
9,297
ปีที่แล้ว
8,492
ทั้งหมด
19,453
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า 

 

 

1.สภาพทั่วไป

      1.1 ประวัติและลักษณะที่ตั้ง

      องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า  ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537   เมื่อวันที่   23  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540    อยู่ในเขตการปกครองของตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 18 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 
     ทิศเหนือ         จดกับ  สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์
     ทิศใต้            จดกับ  ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมือง
     ทิศตะวันออก    จดกับ  ตำบลถ้ำลอด  ตำบลสบป่อง  อำเภอปางมะผ้า
     ทิศตะวันตก      จดกับ  ตำบลนาปู่ป้อม  อำเภอปางมะผ้า

      1.2 เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า   มีเนื้อที่ประมาณ  198   ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ 123,750  ไร่ 

      1.3 ภูมิประเทศ

      เกือบทั้งหมดของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า  เป็นภูเขาสูงและป่าไม่อันอุดมสมบูรณ์ มีที่ราบระหว่างภูเขาเพียงเล็กน้อย ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ภูเขาส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน  จึงมีถ้ำที่สวยงามมากมาย
 
     1.4 จำนวนหมู่บ้าน

     องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า  มีพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  11  หมู่บ้านและ  3  หมู่บ้านบริวาร  ได้แก่
          หมู่ที่  1  บ้านแม่ละนา
          หมู่ที่  2  บ้านปางคาม     หมู่บ้านบริวารบ้านน้ำจาง
          หมู่ที่  3  บ้านไม้ฮุง        หมู่บ้านบริวารบ้านปางคามน้อย
          หมู่ที่  4  บ้านจ่าโบ่
          หมู่ที่  5  บ้านยาป่าแหน  หมู่บ้านบริวารบ้านผาเจริญ
          หมู่ที่  6  บ้านผาแดง
          หมู่ที่  7  บ้านไม้ลัน
          หมู่ที่  8  บ้านห้วยเฮี๊ยะ
          หมู่ที่  9  บ้านลุกข้าวหลาม
          หมู่ที่ 10 บ้านผาเผือก
          หมู่ที่ 11 บ้านบ่อไคร้     

     1.5  ประชากร 

      ประชากรมีทั้งสิ้น  4,437  คน  แยกเป็นชาย  2,297  คน  หญิง   2,140   คน  ข้อมูล  ณ  เดือนกันยายน  25ุ61 


2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     2.1  การคมนาคมขนส่ง  มีถนนติดต่อกับอำเภอจำนวน  2  เส้นทาง
     -  เส้นทางที่ 1 เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนนิยมใช้เดินทางและค้าขาย  คือทางหลวง  แผ่นดินจากบ้านปางคาม – บ้านแม่ละนา – อำเภอปางมะผ้า    ระยะทางรวม  40 กิโลเมตร  เป็นลูกรัง  25  กิโลเมตร  ลาดยาง  15  กิโลเมตร 
     -  เส้นทางที่ 2 จากหมู่บ้านแม่ละนา – ตำบลถ้ำลอด – อำเภอปางมะผ้า  ระยะทาง  18  กิโลเมตร  เป็นลูกรัง  4  กิโลเมตร  ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  14  กิโลเมตร   
  
     2.2  การไฟฟ้า

     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า มีหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว  จำนวน  12 หมู่บ้าน  ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน  2  หมู่บ้าน    

     2.3  การประปา 

      มีประปาหมู่บ้าน/ภูเขา   จำนวน  14  แห่ง  นอกจากนี้ มีฝายน้ำล้นคอนกรีต  จำนวน  2  แห่ง  และบ่อน้ำตื้น  จำนวน  8  บ่อ

      2.4  การสื่อสารและโทรคมนาคม 

     มีไปรษณีย์อนุญาตเอกชน   จำนวน   1  แห่ง  และตู้  โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  11  แห่ง

      2.5  การใช้ที่ดิน 

     ที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินเขตป่าสงวน ประชาชนใช้ที่ดินในการทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์

3.สภาพทางเศรษฐกิจ

     3.1  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
     -  อาชีพหลัก ได้แก่ ทำไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร และโคพันธุ์พื้นเมือง
     -  อาชีพรอง   ได้แก่ รับจ้างทั่วไป  เก็บของป่า

     3.2  ธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ได้แก่
     -  ปั้มน้ำมันชนิดหลอดแก้ว                          จำนวน        4    แห่ง
     -  โรงสีข้าวขนาดเล็ก( 8 – 15 แรงม้า )           จำนวน     15   แห่ง
     -  ร้านค้าของชำ                                       จำนวน       23   แห่ง

4.ด้านสังคม     

     4.1 ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
     -  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือผี                                                   
     -  งานประเพณีที่สำคัญได้แก่ ประเพณีต่างซอมต่อ(ถวายข้าวมธุปายาส) ประเพณีปอยส่างลอง(งานบรรพชาสามเณร) ประเพณีกินวอ(ทำบุญปีใหม่ชาวมูเซอ) ประเพณีฉลองปีใหม่(เขาะจาเลอ)   

     4.2 การศึกษา 

     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า  มีสถานศึกษาดังนี้
     -  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร บ้านแม่ละนา,  ร.ร บ้านผาแดง, ร.ร บ้านยาป่าแหน, ร.ร บ้านห้วยเฮี๊ยะ, ร.ร บ้านปางคาม, ร.ร บ้านจ่าโบ่ 
     -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  7  ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางคาม  บ้านผาเผือก บ้านลุกข้าวหลาม บ้านบ่อไคร้  บ้านไม้ลัน บ้านน้ำจาง บ้านแม่ละนา
     -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านลุกข้าวหลาม บ้านบ่อไคร้ บ้านปางคามน้อย บ้านผาเผือก บ้านน้ำจาง
     -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง
     -  ได้แก่ บ้านแม่ละนา บ้านจ่าโบ่ บ้านลุกข้าวหลาม บ้านบ่อไคร้

     4.3สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     -  วัด  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่ วัดแม่ละนา  วัดไม้ฮุง  วัดไม้ลัน  วัดปางคาม

     4.4 สาธารณสุข

     -  สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ที่บ้านแม่ละนา
     -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ( ศสมช. ) จำนวน 11 แห่ง
     -  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ 83.64  เปอร์เซ็นต์

     4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     -  มีการเฝ้าระวังของชาวบ้านหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันภายในหมู่บ้าน
     -  ป้อมตำรวจสามแยกเข้าสู่ตำบล(ปากทางบ้านแม่ละนา)  จำนวน  1  แห่ง
     -  จุดตรวจทหาร  จำนวน  3  แห่ง

5.ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
    -  ถ้ำ เช่น ถ้ำแม่ละนา
    -  ป่าไม้
     -  ห้วย  หนอง  คลอง  บึง  ฯลฯ

6.ด้านการเมืองการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 4 คน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 22 คน ในการปฎิบัติราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า  มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งในปัจจุบันมีพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 37 คน ประกอบด้วย
     -  พนักงานส่วนตำบล                      จำนวน    18  คน
     -  พนักงานจ้างตามภารกิจ                 จำนวน    10  คน
     -  พนักงานจ้างทั่วไป                       จำนวน     9  คน