ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์. 088 259 2136 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 6/11/2563
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
26
เดือนที่แล้ว
573
ปีนี้
1,157
ปีที่แล้ว
1,664
ทั้งหมด
2,821
ไอพี ของคุณ
3.236.175.108

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า 

วิสัยทัศน์ 

     “ตำบลปางมะผ้าก้าวหน้า สร้างความทัดเทียมในชุมชน ยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก”

 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย
 2. เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้มีคุณภาพ  พออยู่ พอกิน
 3. พัฒนาสังคมการศึกษา  กีฬา สาธารณสุข และชุมชน ให้มีคุณภาพทั่วถึง
 4. เสริมสร้างชุมชนแห่งวิถีวัฒนธรรม ประเพณีศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 6. พัฒนาให้เป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
 7. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า

 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค   
 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรม   หัตถกรรมและสินค้า OTOP
 3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนาสังคมและสังคมที่มีคุณภาพ
 4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี